Noord-Limburgs Open Atelier

Leren op de werkvloer bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle opdrachten.

Knelpuntberoepen Noord-Limburg

Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, de Provincie Limburg en het Vlaams Cofinancieringsfonds.

Open Atelier is er van overtuigd dat de openstaande vragen aan vacatures in de omliggende industrie voor een gedeelte kunnen ingevuld worden met personen die via een praktische opleiding van beperkte duur bij Open Atelier, op maat de specifiek gevraagde competenties kunnen aanleren.

In nauwe samenwerking met de deelnemende bedrijven zal Open Atelier de aan te leren competenties aanleren en ontwikkelen op haar eigen industriële werkvloeren. De deelnemende bedrijven besteden waar mogelijk productie opdrachten uit die bij Open Atelier worden uitgevoerd . De werkinhoud op de opleidingsvloer wordt hiermee in grote mate in overeenstemming gebracht met de reële werkposten in de doelbedrijven. Dit geeft het grote voordeel dat er met de ervaring van Open Atelier pragmatisch en maatgericht kan gewerkt worden voor doelgerichte opleidingen naar bedrijven toe , en dus de instroom van kandidaten zeer breed kan zijn:

  • Langdurig werkzoekenden of inactieven die arbeidsritme en vaardigheden moeten opbouwen naar eigen mogelijkheden in een begeleide leeromgeving.
  • Laaggeschoolde schoolverlaters die in de maakindustrie aan de slag willen, maar die onvoldoende voorbereid zijn.
  • Ongekwalificeerde werkzoekenden , inactieven of anderstaligen, die zeer moeilijk te bewegen zijn naar theoretische opleidingen , maar wel op een praktische manier van opleiden via werkplekleren de noodzakelijke competenties kunnen verwerven.
  • Werkzoekenden die via een beroepsheroriëntatie in staat zijn en gemotiveerd zijn om in de maakindustrie aan de slag te gaan.

De VDAB cijfers in Noord-Limburg geven duidelijk aan dat er nog meer dan voldoende werkzoekende werklozen beschikbaar zijn in de eigen regio , en dan vooral vanuit de hierboven geschetste profielgroepen. Met andere woorden , als we de beschreven knelpunten willen wegwerken, dan zal het voor een groot gedeelte op maat van deze doelgroepen dienen te gebeuren . Open Atelier zal dit met de eigen faciliteiten en ervaring , optimaal kunnen realiseren.

NL-Open Atelier zal haar reguliere werking voor dit project maatgericht afstemmen op de concrete knelpunten van de deelnemende bedrijven en het proces van toeleiding en opleiding met alle deelnemende toeleidingskanalen en sectoren hiervoor optimaliseren.